ข่าวสารและกิจกรรม

ประเภทข่าว
ข่าวใหม่
  • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 P2
  • ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 P1
  • บริษัท วิสและบุตร จำกัด ได้ผ่านการรับรองระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
  • VSC ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3
  • พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่